Hirdetmények

Falugondnok kerestetik

Alsóújlak Község Önkormányzata falugondnoki állás betöltésére írt ki pályázatot. 2017. január 01. napjától lehet az állást betölteni.

Részletes feltételek a kozigallas.hu oldalon  olvashatók.

Hirdetés letöltése ITT!

Hűtőgép csere program - 2015. február 15-ig

Hűtőgép csere program - 2015. február 15-igA kormány a napokban több a lakosságot célzó energia megtakarítási programot hirdetett meg. A programokban hűtő vagy fagyasztó gépek cseréje, továbbá lakások szigetelése, illetve fűtéskorszerűsítés támogatása igényelhető. A támogatást nyugdíjas és nagycsaládos személyek nyújthatják be.

Alsóújlak Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a hivatal nyitvatartési idejében segítséget nyújt az ügyfélkapuval nem rendelkező támogatást igénylők részére az ügyfélkapu ügyintézésben, illetve aki igényéi a hűtőgépes pályázat kitöltésében.

Módosultak a beadási határidők! 2015. február 15-ig lehet pályázatot benyújtani.

 

Pályázati kiírás

 

Pályázat beadása felület

Ügyfélkapu regisztráció

 

 

Földhasználat bejelentése

 Felfüggesztette a kormány a zárkertek földhasználati bejelentés kötelezettségét!

altKinek kell bejelenteni a földhasználatot, és mit kell tennie annak, aki az elmúlt években már bejelentette földhasználatát? 

Ezekre a kérdésekre kívánunk alábbi cikkünkben választ adni.

Szabadtéri tüzelés

Szabadtéri tüzelésEz úton tájékoztatjuk Önöket, hogy Alsóújlak Község Képviselő-testülete elfogadta az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 3./2014. (III.10.) önkormányzati rendeletet. Mikor lehet égetni? Mit lehet égetni? Ezekre a kérdésekre is megkapják a választ cikkünkben.

 

Termőföld vételi/haszonbérleti ajánlat ügyleírása

HIRDETMÉNY

Változott a termőföldek vételére, illetve haszonbérletére vonatkozó ajánlat kifüggesztési határidje

 

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.08). Kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján fennálló elővásárlási jog esetén a termőföld, vagy a tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett. Ez a kötelezettség csak az elfogadott ajánlatra terjed ki.

Az ajánlatot teljes terjedelemben kell közölni. A közlésből ki kell tűnnie, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen, mely jogcímen.

Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

Az eladó az ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát – a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt – a települési önkormányzat jegyzője részére postai úton tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja.

Az eladó az ajánlat kifüggesztés végett a jegyzőhöz eljuttatott eredeti és másolati példányán feltűnteti azt a jogosultat, akinek az 1. §. (4) bekezdés alapján elővásárlási joga ál fenn, vagy nyilatkozik arról, hogy ilyen jogosultság nem áll fenn.

Az eladó az ajánlat egy eredeti példányát az ajánlatnak a jegyző részére történő megküldésével, illetve átadásával egyidejűleg köteles a Magyar Állam nevében elővásárlási jogot gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére postai úton, tértivevénnyel megküldeni. (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.)

Az eljáró ügyintéző az ajánlatot a beérkezéstől számított 8 napon belül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggeszti. Az jegyző a benyújtott ajánlat mindkét példányára rávezeti a kifüggesztés, valamint a levétel időpontját.

Az elővásárlási jogosultak értesítése céljából az ajánlat kifüggesztésének tényéről tájékoztatót kell közzétenni a központi elektronikus szolgáltató rendszer keretében működő kormányzati portálon.

A tájékoztató a következő adatokat tartalmazza:

- az ajánlat kifüggesztésének helye
- az ajánlat kifüggesztésének és levételének időpontja
- az ajánlatban szereplő földrészlet azonosító adatait (település, helyrajzi szám)
- a vételár összegét
- figyelemfelhívást, hogy a tájékoztató nem minősül az ajánlat közlésének

Az elővásárlásra jogosult a kifüggesztés kezdőnapját követő 15 munkanapon belül az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlás jogáról lemondó jognyilatkozatot tehet. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult nem nyilatkozik.

A nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a nyilatkozat tevő a törvényben felsorolt mely jogcímen gyakorolja az elővásárlási jogot. Az elővásárlási nyilatkozatot a jegyzőnek postai úton tértivevénnyel kell megküldeni, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadni.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett nyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az ajánlat eredeti példányával, valamint a nyilatkozatokkal együtt az eladónak postai úton tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja.

A haszonbérleti ajánlatokra ugyanezen szabályok vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a nyiletkozattétel határideje nem 60 nap hanem csak 15 nap.

A vételi és haszonbérleti ajánlat hirdetményi közléséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege kifüggesztésre kerülő ajánlatonként 1750 Ft. A díjfizetési kötelezettséget postai készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni, ezen fel kell tüntetni a díjfizetésre kötelezett nevét, a termőföld fekvése szerinti település nevét és a helyrajzi számot.
 

A díjat annak kell megfizetni, aki az ajánlat kifüggesztését kezdeményezi.

Aktuális ajánlatok

         Alsóújlak területén

         Kám-Szemenye-Egervölgy

         Csehi-Csipkerek

 

Szükséges dokumentumok:

icon Termőföld vételi ajánlat

icon Termőföld vételi ajánlat kifüggesztési kérelem

icon Haszonbérleti ajánlat

icon Haszonbérleti ajánlat kifüggesztései kérelem

Irányadó jogszabályok:

- 1994. évi LV. törvény a termőföldről

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

-1959.évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól

-55/2006. (VII. 27.) FVM rendeleta termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról